ТАТИЋ Војин

ТАТИЋ Војин – архивар, шеф администрације (Рума, 27. XII 1899 – Нови Сад, 28. XI 1969). Завршио је 4 разреда гимназије у НСаду. Пре рата радио је у Градском поглаварству у НСаду, а од новембра 1944. у Команди места и у „Урарији“ у НСаду, одакле је 1. XI 1948. дошао у СНП, где је најпре био архивар па помоћни канцеларијски референт све до пензионисања, 31. XII 1960. Тек под крај његовог радног века показало се колико је Т. рад драгоцен за функционисање комплетне административне службе, па га је СНП ангажовало да и даље ради у хонорарном својству (од 1. I 1961. до 31. XII 1965), овог пута као шеф администрације.

Р. Б.