ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ

ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ – Основана је марта 1969. у НСаду са циљем да послужи као чвршћи облик сарадње професионалних театара у Покрајини. Њено оснивање уследило је као природан наставак постојања Сталног саветовања војвођанских позоришта установљеног у Вршцу 1960. Док је Стално саветовање било консултативног карактера и имало задатак да, у првом реду, омогући размену мишљења и искустава међу позориштима, З., пак, преузима низ конкретних обавеза и задатака у домену остваривања непосредних облика међупозоришне сарадње. Поред осталог, преузима бригу о Сусрету позоришта Војводине, издавању Алманаха позоришта Војводине, стручног усавршавања позоришних радника, ангажује се у решавању низа конкретних питања из текуће позоришне праксе итд. Преко својих делегата у разним телима друштвено-политичких заједница и организација учествује у разматрању проблема и појава у позоришном животу Војводине. Покреће иницијативе и предузима непосредне акције од интереса за развој и унапређивање драмског стваралаштва у Покрајини. Између осталог, нарочито је настојала да се на задовољавајући начин реши питање школовања уметничких кадрова за рад у војвођанским позориштима и да се, изградњом нових и адаптацијом постојећих позоришних зграда, модернизују технички и просторни услови рада позоришта. Залагала се, такође, да се побољша укупни материјални положај позоришта, унапреди систем њиховог финансирања, обезбеде услови за позоришна гостовања у срединама у којима нема сталних, професионалних тетара и др. Организовала је велик број стручних саветовања о актуелним проблемима развоја драмског стваралаштва у Војводини. Дугогодишњим радом и резултатима потврдила се као користан чинилац у остваривању међупозоришне сарадње и предузимању акција значајних за целину позоришног живота Војводине. У њеном раду учествовао је велик број позоришних стваралаца и других културних посленика из Војводине и изван ње. Садашњи назив З. је утврдила фебруара 1983. Дотад је њен назив гласио: Заједница професионалних позоришта Војводине.

М. Кш.