ШОКИЦА

ШОКИЦА – комад из народног живота у 5 чинова, с певањем. Написао: Илија Округић Сремац. Музика: Даворин Јенко. Прво извођење 5. VI 1886. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 18. IV 1892. у Суботици. За позорницу удесио: Антоније Хаџић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. П. Добриновић; А. Лукић (Маријан Шокчевић), Ј. Добриновићка (Манда), Ј. Стојчевић (Перо Влаховић), К. Васиљевић (Љубибратић), П. Добриновић (Божо), М. Марковићка (Јања), Д. Спасић (Стражмештер). – Изведено 27 пута.

Премијера у СНП 3. VII 1898. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; А. Лукић (Марјан Шокчевић), Љ. Динићка (Манда), М. Марковићка (Јања), П. Добриновић (Божо), К. Васиљевић (Љубибратић), М. Тодосићка (Мандокара), Л. Поповић (Пера Влаховић, Други војник), Р. Павићевић (Стражмештар, Четврти војник), Ј. Душановић (Мато Прокалица), Љ. Мицић (Момак), М. Марковић (Притуцало), Л. Вујичићева (Прва девојка), З. Ђуришићева (Друга девојка), Д. Симићева (Трећа девојка), Љ. Душановићка (Четврта девојка), Д. Туцаковићева (Пета девојка), М. Радошевићева (Шеста девојка), Д. Стефановићка (Седма девојка), Ј. Тодосић (Први војник), Ђ. Бакаловић (Трећи војник), М. Николић (Пети војник). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 25. V 1902. у Великом Бечкереку. – Рд. М. Хаџи-Динић; А. Лукић (Маријан Шокчевић), М. Тодосићка (Манда), М. Марковићка (Јања), П. Добриновић (Божо), К. Васиљевић (Љубибратић), Д. Васиљевићка (Мандокара), М. Матејић (Пера Влаховић), С. Стефановић (Стражмештар), А. Стојановић (Момак), А. Ботић (Притуцало), Л. Вујичићева (Прва девојка), З. Добриновићка (Друга девојка), М. Тодосићева (Трећа девојка), М. Козловићева (Четврта девојка), Д. Матејићка (Пета девојка), М. Радошевићева (Шеста девојка), Д. Николићка (Седма девојка), В. Јуришић (Први војник), Е. Слука (Други војник), Ђ. Бакаловић (Трећи војник), М. Николић (Четврти војник), В. Виловац (Пети војник). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 26. XII 1905. у Осијеку. – Рд. А. Лукић; А. Лукић (Маријан Шокчевић), М. Тодосићка (Манда), М. Марковићка (Јања), П. Добриновић (Божо), К. Васиљевић (Љубибратић), Д. Васиљевићка (Мандокара), М. Матејић (Пера Влаховић), С. Стефановић (Стражмештар), А. Стојановић (Момак), Д. Кранчевић (Притуцало), Ј. Стојановићка (Прва девојка), Д. Николићка (Друга девојка), К. Виловчевица (Трећа девојка), М. Козловићева (Четврта девојка), Д. Матејићка (Пета девојка), Ђ. Маџарић (Први војник), М. Николић (Други војник), Ђ. Бакаловић (Трећи војник), С. Лијанка (Четврти војник), В. Виловац (Пети војник), Ј. Душановић (Шести војник). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 2. XI 1910. у Великој Кикинди. – Рд. М. Марковић, дир. А. Освалд; М. Николић (Маријан Шокчевић), М. Тодосићка (Манда), М. Марковићка (Јања), Д. Спасић (Божо), К. Васиљевић (Љубибратић), Д. Васиљевићка (Мандокара), М. Матејић (Пера Влаховић), С. Стефановић (Стражмештер), Б. Савић (Момак, Други војник), Р. Спиридоновић (Притуцало, Трећи војник), М. Филиповићка (Прва девојка), М. Јосићева (Друга девојка), К. Виловчевица (Трећа девојка), Д. Николићка (Четврта девојка), Д. Матејићка (Пета девојка), Д. Кранчевић (Први војник), С. Ђуркић (Чртврти војник), Ј. Антонијевић (Пети војник). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 27. IX 1922. – Рд. М. Хаџи-Динић, дир. М. Радосављевић; Д. Спасић (Маријан Шокчевић), М. Тодосићка (Манда), К. Цветковићка (Јања), Л. Лазаревић (Божо), М. Душановић (Пера Влаховић), К. Васиљевић (Жупник), Ј. Стојчевић (Лаћман), Д. Матејићка (Мандокара), Д. Васиљевићка (Бара), М. Филиповићка (Марта), К. Виловчевица (Теза), Р. Алмажановић (Први војник), В. Ивановић (Други војник), М. Пашко (Трећи војник), Ј. Силајџић (Четврти војник), С. Јовановић (Пети војник, Први момак), В. Виловац (Стражмештер), Д. Бајић (Други момак), С. Савић (Трећи момак, Притуцало), З. Душановићка (Прва девојка), М. Авировићева (Друга девојка), О. Кожај (Флоријан). – Изведено 8 пута.

Премијера у СНП 21. XI 1922. у Старом Бечеју. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 30. X 1932. у Великој Кикинди. – Рд. Н. Динић; П. Христилић (Маријан Шокчевић), О. Илићка (Манда), Љ. Левак (Јања), П. Матић (Божо), Н. Динић (Љубибратић), М. Миљуш (Перо Влаховић), Д. Левак (Један стражмештар, Трећи војник, Први момак), Х. Вугринчићева (Мандокара), Р. Ферари (Бара), М. Динићка (Теза), Е. Миљушка (Марга), Л. Лазаревић (Први војник, Притуцало), Г. Николић (Други војник, Други момак), Ж. Моачанин (Четврти војник, Трећи момак), С. Савић (Флоријан). – Изведено 21 пут.

Прво извођење у Н-Оп 15. IV 1928. у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Премијера у СНП 19. IV 1936. у Вршцу. – Рд. Д. Сотировић; Д. Марковић (Љубибратић), Д. Кременовић (Маријан Шокчевић), Љ. Јовановић (Манда), Љ. Красић-Левак (Јања), Н. Стојановић (Божа), В. Милин (Пера Влаховић), Ђ. Козомара (Стражмештар), Г. Николић (Каплар), М. Шекулин (Мандокара), З. Ковачевић (Прија Бара), И. Душановић (Теза), Р. Петровић (Марга), О. Репак (Прва девојка), Р. Ферари (Друга девојка), М. Можњак (Трећа девојка), В. Ивановић (Први сељак), С. Грбић (Други сељак), Ђ. Бендер (Трећи сељак), А. Маслов (Четврти сељак), С. Савић (Флоријан). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у НПДбС 29. III 1938. у Крагујевцу. – Рд. А. Верешчагин; Р. Алмажановић (Маријан Шокчевић), Љ. Јовановић (Манда), Љ. Красић-Левак (Јања), М. Мајић (Божо), Ђ. Козомара (Љубибратић), Љ. Стојчевић (Један лаћман), В. Милин (Перо Влаховић), М. Томић (Један стражмештар), Н. Нешовић (Мандокара), З. Ковачевић (Бара), В. Беговић (Теза), О. Стојадиновић (Марга), С. Савић (Флоријан), Г. Николић (Први војник, Први момак), М. Вилић (Други војник, Други момак), С. Јанићијевић (Трећи војник, Трећи момак), В. Ивановић (Четврти војник), Д. Беговић (Пети војник), М. Мирковић (Притуцало), З. Стојчевић (Прва девојка), Љ. Лазарева (Друга девојка), М. Ђорђевић (Трећа девојка), М. Вилић (Четврта девојка). – Изведено 17 пута.

БИБЛ: Илија Округић Сремац, Шокица, Згб 1884.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште (Гостовање у Суботици), Браник, 1892, бр. 55, с. 4; А-м, Српско народно позориште у Земуну, Ново време, Земун, 1892, бр. 102, с. 3; Др. П., „Шокица“, шаљива игра од Илије Округића, Браник, 1893, бр. 132, с. 3-4; М. Д., „Шокица“, позоришна игра из народног живота у 5 чинова, са певањем, написао Илија Округић-Сремац; музика: Д. Јенко, Весник, Панчево, 1893, бр. 10, с. 1-2; А-м, О приказаној позоришној игри „Шокица“..., Стража, НСад, 1895, бр. 17, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Шокица, Позориште, НСад, 1895, бр. 17, с. 66-67; Др Л. Костић, Зимушње гостовање Српског народног позоришта у Новом Саду, Нада, Сарајево, 1895, бр. 1, с. 16-17; Ј. Хр(аниловић), Шокица, Позориште, НСад, 1896, бр. 36, с. 142-143; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1896, бр. 46, с. 1; С., Шокица, Позориште, НСад, 1898, бр. 29, с. 126; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Шокица“, позоришна игра у пет чинова с певањем и играњем. Написао Илија Округић Сремац, музика од Д. Јенка, Браник, 1904, бр. 287, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Шокица, Позориште, НСад, 1904, бр. 38, с. 214-215; А-м, Шокица, Ново позориште, НСад, 1909, бр. 37, с. 145; (Ј.) Г(рчић), Шокица, Ново позориште, НСад, 1909, бр. 39, с. 154-155; Хр., „Шокица“, Јединство, 1. X 1922; А-м, Округићева „Шокица“, Нови Сад, 1932, бр. 10, с. 3; А-м, Реприза Округићеве „Шокице“, Југословенски дневник, 1932, бр. 58, с. 3; Ј. Грчић, Судбина Округићеве „Шокице“, Југословенски дневник, 1932, бр. 219, с. 4; А-м, Округићева „Шокица“, Нови Сад, 1935, бр. 25, с. 4; С. Ж., Свечана представа „Шокице“, Нови Сад, 1935, бр. 35, с. 2.

В. В.