Objavljeno:
183
pregleda

Javni konkurs za izbor upravnika SNP-a

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.) i  člana 35. Statuta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Upravni odbor Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu  22.12.2017. godine donosi odluku i raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu

1. Podaci o ustanovi: Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, Pozorišni trg broj 1.

2. Radno mesto: Upravnik Srpskog narodnog pozorišta

Imenovanje upravnika se vrši na period od četiri godine.

3. Za imenovanje kandidata za upravnika Srpskog narodnog pozorišta utvrđuju se sledeći uslovi:

 • visoka stručna sprema – Fakultet dramskih ili Fakultet muzičkih umetnosti, Akademija umetnosti, odnosno fakultet društvenih nauka;
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 • afirmacija na području scensko-muzičke delatnosti;
 • znanje najmanje jednog svetskog stranog jezika;
 • državljanstvo Republike Srbije.

4. Prilikom utvrđivanja obrazloženog predloga liste kandidata za upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Upravni odbor će ceniti i sledeće uslove:

 • afirmaciju na području scensko-muzičke delatnosti;
 • dosadašnji rad i ostvarene rezultate u struci;
 • kvalitet predloženog programa rada i razvoja Pozorišta.

5. Konkursna dokumentacija za imenovanje kandidata za upravnika Srpskog narodnog pozorišta treba da sadrži:

 • predlog programa rada i razvoja Pozorišta za period od četiri godine;
 • diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;
 • radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;
 • biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
 • uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;
 • uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera ili izvod ne stariji od šest meseci);
 • fotokopiju lične karte ili ispis lične karte;
 • dokaz o znanju stranog jezika (diploma fakulteta, potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje – potvrda referentne ustanove).

Dokazi se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika.

6. Postupak sprovođenja konkursnih radnji u nadležnosti Upravnog odbora:

Upravni odbor pregleda sve prispele prijave na konkurs. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Upravni odbor će odbaciti zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti posebna žalba Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, u roku od 3 dana od dana dostavljanja zaključka.

Upravni odbor Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama obrazloženi predlog liste kandidata.

Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru sa kandidatima.

7. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, Pozorišni trg 1, sa naznakom „Za javni konkurs – imenovanje upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu“.

8. Rok za podnošenje prijava kandidata na javni konkurs je 10 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet strani Nacionalne službe za zapošljavanje i u dnevnim novinama „Politika“ koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

9. Podaci o licu za kontakt: Mirjana Lakić, tel. 021/66-14-833.

Podeli